Algemene voorwaarden

KvK nummer 05072004

Skûtsjearrangementen is een label van h2o events bv. De Algemene Voorwaarden van H2o events bv hebben betrekking op elke overeenkomst van H2o events bv. Deze zijn van toepassing in de verhouding tussen H2o events bv, de contractant en de groep die door de contractant vertegenwoordigd wordt.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. H2o events bv: de besloten vennootschap H2o events bv.
 2. Contractant: degene die ten behoeve van zichzelf, danwel een groep, met H2o events bv een overeenkomst aangaat.
 3. Groep: een groep bestaande uit natuurlijke personen, welke vertegenwoordigd wordt door de in sub B bedoelde contractant en al of niet aan boord van een vaartuig, een arrangement ontvangt.
 4. Overeenkomst: elke overeenkomst waarbij H2o events bv als partij betrokken is.
 5. Arrangement: het door H2o events bv en contractant afgesproken programma, al dan niet aan boord van een vaartuig.

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door contractant, van de offerte van H2o events bv.
 2. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groep de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleeft.
 3. H2o events bv is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie. Een en ander komt voor rekening van de contractant c.q de groep.
 4. H2o events bv gaat er vanuit dat de contractant met instemming van en (mede) ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat.
 5. H2o events bv heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden in samenhang met het niveau van de groep, het arrangement op een door H2o events bv nader in te vullen wijze uit te voeren, dan wel het arrangement uit te stellen en/of te annuleren, onverminderd de verplichting van contractant tot vergoeding van door H2o events bv gemaakte kosten.
 6. De overeengekomen omvang van de groep en bijbehorende prijs zijn vast tenzij wijzigingen in omvang van de groep, zoals vastgelegd in de overeenkomst, bekend zijn bij H2o events bv. Indien wijzigingen in de omvang van de groep tijdig aan H2o events bv bekend zijn gemaakt, zal H2o events bv de prijs aanpassen, waarbij H2o events bv het recht heeft prijsveranderingen naar aanleiding van de wijziging door te berekenen aan de contractant, ook na afsluiting van de overeenkomst. De voorwaarden van wijzigingen zijn per product verschillend en vindt u in de overeenkomst.

ARTIKEL 3: DE VERPLICHTING VAN H2O EVENTS BV

 1. Indien er een vaartuig  van H2o events bv wordt gebruikt staat H2o events bv er voor in dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. H2o events bv garandeert dat instructeurs beschikken over voldoende kennis en ervaring.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 1. H2o events bv is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade, tenzij dit gevolg is van opzet of grove schuld van H2o events bv dan wel van personen in zijn dienst en/of personen die door H2o events bv zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Voor zover H2o events bv op enigerlei wijze aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het betreffende arrangement, althans in ieder geval tot het bedrag waarvoor H2o events bv is verzekerd.
 3. Indien H2o events bv aansprakelijk is voor de schade en/of verlies van bagage, dan is deze beperkt tot een bedrag van € 100,-. H2o events bv is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade of gevolgschade voortvloeiende uit het verlies of beschadiging van bagage.
 4. H2o events bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht, welke invloed hebben op de uitvoering van het aangegane arrangement.
 5. De contractant is jegens H2o events bv medeaansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen en (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden.

ARTIKEL 5: BETALING

 1. Met de verzonden opdrachtbevestiging van H2o events bv wordt een aanbetaling, à 75%, in rekening gebracht van het overeengekomen bedrag.
 2. Na het evenement wordt door H2o events bv de factuur verzonden waarbij wordt verzocht om betaling van het dan nog verschuldigde bedrag.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na het verzoek daartoe.
 4. Indien de contractant zijn betalingsverplichting binnen de voornoemde termijn van twee weken niet of niet volledig nakomt, heeft H2o events bv het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden onder overeenkomstige toepassing van artikel 8 en onverminderd het recht van H2o events bv volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt H2o events bv gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van H2o events bv niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

ARTIKEL 6: DE VERPLICHTING VAN DE CONTRACTANT

 1. Indien een vaartuig van de contractant wordt gebruikt ten behoeve van zeilinstructie, is de contractant verplicht zorg te dragen voor verzekering van het vaartuig tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal.
 2. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van een vaartuig, waaronder haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van H2o events bv. Echter indien op verzoek van de contractant een bijzonder gebruik van het vaartuig wordt gemaakt zijn daaraan gerelateerde extra kosten voor rekening van de contractant.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig duidelijk omschreven worden ingediend bij H2o events bv binnen één maand nadat het arrangement ten uitvoer is gebracht. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg hebben dat de contractant zijn rechten terzake verliest.

ARTIKEL 8: ANNULERING

Indien de contractant de overeenkomst wil annuleren, moet hij H2o events bv zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. In geval van annulering is de contractant H2o events bv tenminste een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:

 1. 15% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot drie maanden voor de aanvang  van het arrangement.
 2. 50% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot twee maanden voor de aanvang van het arrangement.
 3. 75% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot één maand voor de aanvang  van het arrangement.
 4. 100% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot één week voor de aanvang van het arrangement.

H2o events bv heeft het recht annulering te weigeren, indien voornoemde percentages de kosten van H2o events bv niet volledig dekken en contractant weigert de kosten volledig te vergoeden.

ARTIKEL 9: BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten met H2o events bv is het Nederlands Recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarin te beslissen.

ARTIKEL 10: PRIVACYVERKLARING

H2o events bv verzamelt uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verzamelt wanneer u een formulier op onze website invult, rechtstreeks contact met ons opneemt en onze website bezoekt. De verzamelde gegevens worden ingezet om een zeilactiviteit voor u te organiseren, u van relevante informatie te voorzien en om onze website goed te laten functioneren en verbeteren.

H2o events bv is verantwoordelijk voor alle gegevens die wij van u verzamelen. Onze doeleinden met uw gegevens zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Graag verwijzen wij u naar onze privacyverklaring voor een verdere uitleg.

ARTIKEL 11: COOKIEBELEID

Op elke website die u bezoekt zijn cookies aanwezig. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. Cookies worden geplaatst op de harde schijf van uw computer.

Cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Cookies zijn dan ook van groot belang en worden daarnaast gebruikt om te voorkomen dat u niet continu dezelfde advertentie ziet. Op de website van H2o events bv worden functionele-, analytische-, social media-, tracking- en advertentie cookies gebruikt.

Zodra cookies op uw apparaten worden geplaatst, hebben ze een bepaalde looptijd. Na de looptijd worden de cookies automatisch van uw apparaten verwijderd. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. Meer over cookies op de website van H2o events bv leest u in ons cookiebeleid.